ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ១១ : ០០ – ១២ : ០០ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី​ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស៖ បង្កើតឱ្យមានតម្លាភាពភាព និងពុហុនិយមនៃភាពជា​ម្ចាស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

BMZ Logo-75c671ba4445e76ddcae9f96b725a07c0a314793b546371ff0d88e23029d66b0

ប្រធានបទ៖ ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

វាគ្មិន៖

  1. ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន
  2. លោកមេធាវី សុក សំអឿន ប្រធានក្រុមមេធាវីអមរិន្ទ
  3. លោក មឿន ឈាងណារិទ្ធិ​ នាយក​វិទ្យាស្ថានកម្ពុជា​សម្រាប់​ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាន

តម្លាភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ១១ : ០០ – ១២ : ០០ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី​ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស៖ បង្កើតឱ្យមានតម្លាភាពភាព និងពុហុនិយមនៃភាពជា​ម្ចាស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

BMZ Logo-75c671ba4445e76ddcae9f96b725a07c0a314793b546371ff0d88e23029d66b0

ប្រធានបទ៖ តម្លាភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

វាគ្មិន៖

  1. ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន
  2. លោក ពេជ្រ ពិសី អង្គការ តម្លាភាពកម្ពុជា

ការប្រមូលផ្តុំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ១១ : ០០ – ១២ : ០០ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី​ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស៖ បង្កើតឱ្យមានតម្លាភាពភាព និងពុហុនិយមនៃភាពជា​ម្ចាស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

BMZ Logo-75c671ba4445e76ddcae9f96b725a07c0a314793b546371ff0d88e23029d66b0

ប្រធានបទ៖ ការប្រមូលផ្តុំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

វាគ្មិន៖

  1. ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន
  2. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិ នៃមជ្ឈ​មណ្ឌកម្ពុជាដើម្បី​ប្រព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យ
  3. លោក សេក បរិសុទ្ធ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានកម្ពុជា