ការលុបចោលប្រធានក្រុមមតិ្តភាគតិចនៅរដ្ឋសភា?

ពត័មានបូក( ២៣ មករា ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:ការលុបចោលប្រធានក្រុមមតិ្តភាគតិចនៅរដ្ឋសភា?

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញអោយដោះលែងលោកឌិតវុទ្ធី?

ពត័មានបូក( ១៦ មករា ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញអោយដោះលែងលោកឌិតវុទ្ធី?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងក្ដីរបស់លោកឌិតវុទ្ធី?

ពត័មានបូក( ០៩ មករា ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងក្ដីរបស់លោកឌិតវុទ្ធី?

 

តើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នៃប្រាក់ឆ្នួលមានសារះសំខាន់ដូចម្ដេច?

ពត័មានបូក( ២៦ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នៃប្រាក់ឆ្នួលមានសារះសំខាន់ដូចម្ដេច?

តើស្រ្តីអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ?

ពត័មានបូក( ១៩ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើស្រ្តីអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ?

 

តើលោកសមរង្សីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ?

ពត័មានបូក( ១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើលោកសមរង្សីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ?