ការចែកស៊ីមកាត ដោយមិនយកលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ

ព័ត៌មានបូក( ២៧ មិនា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២៧ ខែ មិនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:ការចែកស៊ីមកាត ដោយមិនយកលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

ការដាក់កំហិតអោយក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ផ្សព្វផ្សាយញណិជ្ជកម្មដូរលុយ

ពត័មានបូក( ២០ មិនា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២០ ខែ មិនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:ការដាក់កំហិតអោយក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ផ្សព្វផ្សាយញណិជ្ជកម្មដូរលុយ

គោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្រ្តី

ពត័មានបូក( ១៣ មិនា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៣ ខែ មិនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:គោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្រ្តី

តើអ្នកយល់ថាតុលានឹងរកយុត្តិធម៌ជូនសពលោក បណ្ឌិត កែម ឡី បានដែររឺទេ?

ពត័មានបូក( ២៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើអ្នកយល់ថាតុលានឹងរកយុត្តិធម៌ជូនសពលោក បណ្ឌិត កែម ឡី បានដែររឺទេ?

តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការអនុមត័ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ?

ពត័មានបូក( ២០ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការអនុមត័ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ?

តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលាលែងដំណែងលោក សមរង្សី?

ពត័មានបូក( ១៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលាលែងដំណែងលោក សមរង្សី?

រឿងនិទាន “សិស្សនិងគ្រូ និទានរឿងនយោបាយក្នុងសាលា”

ពត័មានបូក( ៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៦ ខែ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:រឿងនិទាន “សិស្សនិងគ្រូ និទានរឿងនយោបាយក្នុងសាលា”

តើអ្នកយល់ថាយុទ្ឋនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ឋិភាពដែរទេ?

ពត័មានបូក( ៣០ មករា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើអ្នកយល់ថាយុទ្ឋនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ឋិភាពដែរទេ?