សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (២២ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (២១ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (២០ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១៩ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១៨ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១៥ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១៤ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១៣ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១២ មករា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid