ប្រធានបទ៖ សាធារណៈជន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖

១/ លោក ហុង រដ្ឋា ជានិសិ្សត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

២/លោក មឿន ឈានណារិទ្ធិ ជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ សាធារណៈជន និងសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ការផ្តល់ និងការបដិសេធព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិ៖

១/ កញ្ញា អេង គឹមហុង ជាអ្នកយកព័ត៍មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ

២/ លោក ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ជាអ្នកនិពន្ធនាយក នៃសារព័ត៍មាន Khmer Time

ប្រធានបទ៖ ការផ្តល់ និងការបដិសេធព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ នីតិវិធីស្មើព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖

១/លោក​ ឆាសុផល ជាមន្រ្តីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ UNESCO

២/លោក មឿន ឈាងរិទ្ធិ ជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៍មាន និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ព័ត៍មានសម្ងាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖

១/ លោក ផាន ភពបារមី ប្រធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ នៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ API

2/លោក ណុប វី ជានាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ

ប្រធានបទ៖ សិទិ្ធ និង​ការប្តឹងតវ៉ាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្មោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖

១/ លោក ឌី ភាពរុន ជាអនុប្រធានរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោយ (គ.ជ.ប)

២/ សោម គន្ធានី ជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ

ប្រធានបទ៖ សិទិ្ធ និងការប្តឹងតវ៉ាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្មោត

ប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាព័ត៍មានសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាព័ត៍មានសាធារណៈ

ប្រធានបទ៖ តួនាទីគណៈកម្មាធិការស្រ្តី និងកុមារឃុំសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ តួនាទីគណៈកម្មាធិការស្រ្តី និងកុមារឃុំសង្កាត់

 

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ តួនាទីនឹងកត្តាកិច្ច របស់មន្ត្រីទទួលព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ តួនាទីនឹងកត្តាកិច្ច របស់មន្ត្រីទទួលព័ត៍មាន