គ្មានលុយព្យាបាលមិនបានរឺ?

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ គ្មានលុយព្យាបាលមិនបានរឺ?

ទៅប្រជុំធំពិិបាកមែនទេ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ទៅប្រជុំធំពិិបាកមែនទេ

ផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយសិទ្ធិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយសិទ្ធិ

 

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

 

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

 

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ក្រុមការងារសិទ្ឋិដឹង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ក្រុមការងារសិទ្ឋិដឹង

អន្តរាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរារាំងជនបរទេស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ អន្តរាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរារាំងជនបរទេស

ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយកអ្វីទៅខ្លះ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយកអ្វីទៅខ្លះ?

តើស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលអ្វីខ្លះដើម្បីបើកទូលាយព័ត៌មានសាធារណៈ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ តើស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលអ្វីខ្លះដើម្បីបើកទូលាយព័ត៌មានសាធារណៈ?

វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន