ប្រធានបទ៖ ភាពមិនប្រក្រដីអំឡុងពេលធ្វើយុទា្ឋនាក្នុងការបោះឆ្នោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ ភាពមិនប្រក្រដីអំឡុងពេលធ្វើយុទា្ឋនាក្នុងការបោះឆ្នោត

ប្រធានបទ៖ ពិភាក្សាទៅលើ​ (និត្តិវិធីនៃការស្នើសុំព័ត៍មានពីស្ថាប័ត្រសាធារណះ)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖ លោក មាស សុភ័ណ្ឌ លោកគឺជាអនុលេខាធិកានៃក្រសួងព័ត៍មាន

            លោក ណុប វី លោកគឺជានាយកនៃប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ccim

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ពិភាក្សាទៅលើ និត្តិវិធីនៃការស្នើសុំព័ត៍មានពីស្ថាប័ត្រសាធារណះ

ប្រធានបទ៖ តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ សង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ សង្កាត់

ប្រធានបទ៖ ព័ត៏មានសំងាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ព័ត៏មានសំងាត់

ការគ្រប់គ្រងសំរាម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ការគ្រប់គ្រងសំរាម

ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការ សម្រេចចិត្តសំខាន់ៗរបស់សហគមន៍

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣១ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការ សម្រេចចិត្តសំខាន់ៗរបស់សហគមន៍

ការបើកចំហរថវិកាមូលដ្ឋាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហរថវិកាមូលដ្ឋាន

សិស្ស នឹង កិច្ចការឃុំសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ សិស្ស នឹង កិច្ចការឃុំសង្កាត់

ព័ត៌មានសម្ងាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ព័ត៌មានសម្ងាត់