លទ្ធិផលកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ លទ្ធិផលកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងឆ្នាំ២០១៦

គោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយពត័មានតាមបណ្ដាញសង្គម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ គោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយពត័មានតាមបណ្ដាញសង្គម

គ្មានលុយព្យាបាលមិនបានរឺ?

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ គ្មានលុយព្យាបាលមិនបានរឺ?

កិច្ចការបន្ទាប់ពីរកាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ កិច្ចការបន្ទាប់ពីរកាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់

បណ្ដឹងនឹងដំណោះស្រាយចុុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ បណ្ដឹងនឹងដំណោះស្រាយចុុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់

លទ្ធិផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៃតាមភូមិសង្កាត់ប្រសិនជាពលរដ្ឋមិនទៅចុុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ដែលឬទេ?ហើយគ.ជ.ប​ ជំរុញអ្វីខ្លះអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៥ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ លទ្ធិផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៃតាមភូមិសង្កាត់ប្រសិនជាពលរដ្ឋមិនទៅចុុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ដែលឬទេ?ហើយគ.ជ.ប ជំរុញអ្វីខ្លះអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

បាត់ឯសារ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៨ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ បាត់ឯសារ

សន្តិសុខក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ សន្តិសុខក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក

យុវជនមិនចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៤ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ យុវជនមិនចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត