ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ តួនាទីនឹងកត្តាកិច្ច របស់មន្ត្រីទទួលព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖ តួនាទីនឹងកត្តាកិច្ច របស់មន្ត្រីទទួលព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ «ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖  «ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ»

ប្រធានបទ៖ «ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖    

1/លោក លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបិត្តអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា 012 445 642

ប្រធានបទ៖  «ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ»

ប្រធានបទ៖ តួនាទី ភារកិច្ចមេភូមិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖  តួនាទី ភារកិច្ចមេភូមិ

 

ប្រធានបទ៖ «ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល»

 

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖    លោក លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបិត្តអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា 012 445 642

             លោក (ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

ប្រធានបទ៖  «ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល»

ប្រធានបទ៖ តួនាទីមេឃុំ ចៅសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន ៖ លោក មិន សីថា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបា ក្រុង/ស្រុក/ឃុំ/សង្កាត់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ 071 287 764 7

ប្រធានបទ៖ តួនាទីមេឃុំ ចៅសង្កាត់

ប្រធានបទ៖ ការផ្ទេរដំណែងមេឃុំ ចៅសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖ លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបតិ្តអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា 012 445 642

ប្រធានបទ៖ ការផ្ទេរដំណែងមេឃុំ ចៅសង្កាត់

ប្រធានបទ៖ ការផ្ទេរភារកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចាំប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖ លោក គឹម សុវណ្ណ នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការរក្សាការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃកម្ពុជា012 957 282

 

 

ប្រធានបទ៖ ការផ្ទេរភារកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចាំប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះ