ប្រធានបទ៖​ អ្វីជាកាបើកចំហរព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/លោក ហឹុម យន់ ជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិកាដ្ឋានសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាព និងគនេយ្យភាពសង្គម

២/លោក ម៉ៅ ឆន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្គាត់រលួស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ (ដោយភ្ជាប់តាមរយះទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ អ្វីជាកាបើកចំហរព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 ,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងខេត្តកំពង់ធំ FM 99.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិនៈ

១/លោក សន ជ័យ ជានាយកប្រតិបត្តិ នៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

២/អ្នកនាង ហ៊ីង ស្រីមុំ ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទឹកថ្លា

ប្រធានបទ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

 

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះនិស្សិតលើសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 ,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងខេត្តកំពង់ធំ FM 99.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិនៈ

១/ លោក មឿន ឈាងណារិទ្ធិ គ្រូបង្រៀនអ្នកសារព័ត៍មាន ហើយជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៍មាន

២/កញ្ញា ហឿន ម៉ូនីកា និសិ្សតផ្នែកច្បាប់

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះនិស្សិតលើសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៍មានសម្ងាត់

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងព័ត៍មាន

២/លោក លិម ដេល៊ុច អគ្គនាយកអង្គភាពសារព័័ត៍មានថ្មី

ប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៍មានសម្ងាត់

 

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហរព័ត៍មានក្នុងវិស័យសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ ក្រសួងសាធារណៈការ និង ដឹងជញ្ជូន

២/ អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហរព័ត៍មានក្នុងវិស័យសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ឆាយ សុផល មន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិអង្គការ UNESCCO

២/ យុវជន ហុង រដ្ឋា តំណាងយុវជនចូលរូបស្វែងយល់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ អ្នកសារព័ត៍មាន និង ព័ត៍មានសម្ងាត់

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ ឯឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងព័ត៍មាន (មិនមក)

២/ លោក ណុប វី នាយកនៃយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ។

ប្រធានបទ៖ អ្នកសារព័ត៍មាន និង ព័ត៍មានសម្ងាត់