ប្រធានបទ៖ ទោសទណ្ឌ និងការបិទព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ M 88.80,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងវិទ្យកម្សាន្ត FM 107.00 ខេត្តកំពង់ធំ

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ឆាយ សុផល ជាមន្រ្តីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិអង្គការUNECCO

ប្រធានបទ៖ ទោសទណ្ឌ និងការបិទព័ត៍មាន

 

ប្រធានបទ៖ កិច្ចការអ្នកផ្តល់ព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ M 88.80,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងវិទ្យកម្សាន្ត FM 107.00 ខេត្តកំពង់ធំ

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ លោក មឿន ឈានណារិទ្ធិ ជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៍មាន

២/ លោក ណុប វី ជានាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯរាជ្យ CCIM

ប្រធានបទ៖ កិច្ចការអ្នកផ្តល់ព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ រដ្ឋ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ M 88.80,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងវិទ្យកម្សាន្ត FM 107.00 ខេត្តកំពង់ធំ

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/លោក ម៉ៅ ឆន ជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៍មាន

២/លោក យ៉ន់ គឹមអេង ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីពលរដ្ឋ និងសន្តិភាព

ប្រធានបទ៖ រដ្ឋ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ និតិវិធីស្នើព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ M 88.80,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងវិទ្យកម្សាន្ត FM 107.00 ខេត្តកំពង់ធំ

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ញឹម សុខន ជាអ្នកយកព័ត៍មានជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យCCIM

2/ លោក ឆាយ សុផល ជាមន្រ្តីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិអង្គការUNESCO

ប្រធានបទ៖ និតិវិធីស្នើព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ការអប់រំ និង សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ លោក សន ជ័យ ជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គម

២/ លោក ម៉ៅ ឆន ជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ការអប់រំ និង សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ព័ត៍មាន និង​ធនធានធម្មជាតិ

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/លោក លាង ដីលុច គាត់ជាអគ្គនាយកសារព័ត៍មានថ្មីៗ

២/កញ្ញា លីវ រ៉ារី ជាសកម្មជនធនធានធម្មជាតិ YRDP

៣/ កិន សារៃ ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គការបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ព័ត៍មាន និង​ធនធានធម្មជាតិ

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហព័ត៍មានក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ កញ្ញា ឆេង ចាន់ណាតា ជាអ្នកយកព័ត៍មាន នៃសារព័ត៍មានកោះសន្តិភាព

២/ លោក ភិន សាវៃ ជាមន្ត្រីគម្រោង នៃបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហព័ត៍មានក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ កញ្ញា អ៊ូ ទេពផល្លីន ជាសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងសេវាកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

 

 

ប្រធានបទ៖ ការស្វែងរកព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/លោក ញ៉វ តង ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់

២/លោក ស៊ុន ណារិន ជាអ្នកយកព័ត៍មានVOA

ប្រធានបទ៖ ការស្វែងរកព័ត៍មាន