ប្រធានបទ “ស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

1.    លោក ទុំ វីរ៉ា  នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា  (HelpAge)

2.    លោក មួង សូនី  ប្រធានសមាគមនសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែរ 

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា”

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករកាត់ដេរ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករកាត់ដេរ

ប្រធានបទ៖​ពិភាក្សា​អំពី«ផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៨ពី​របត់នយោបាយចុងក្រោយ»។

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន៖

1/លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ

2/លោក សន ជ័យ ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ពិភាក្សាអំពី«ផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ពីរបត់នយោបាយចុងក្រោយ»

 

ប្រធានបទ “ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

 1. លោក យឿង សុធារ៉ា មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការខុមហ្រ្វែល
 2. លោក សំ គន្ធាមី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Necfec 
 3. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ហង្ស ពុទ្ធា  អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(មិនទាន់ឆ្លើយតបទេ)

ប្រធានបទ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី”

 

ប្រធានបទ “ការអភិវឌ្ឍនមូលដ្ឋាន”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

 1. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM)
 2. លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ 
 3. លោក      មួង សូនី      ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្តខ្មែរ  

ប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍនមូលដ្ឋាន”

ប្រធានបទ៖ ការឆ្លើយតបទៅគ្រោះមហន្តរាទឹកជំនន់

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន៖

1/ឯកឧត្តមលោក នាង ឆែនលោកជាទីព្រឹក្សា នឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសង្រោះបន្ទាន់នៃអជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរា

2/លោក គុជ ភារុណ ដែលលោកជាប្រធានទំនាក់ទំនងអង្គការសាធារណះពិភពលោក

ប្រធានបទ៖ ការឆ្លើយតបទៅគ្រោះមហន្តរាទឹកជំនន់

ប្រធានបទ “ការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. លោក ង៉ែត ជូ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យ(Tel: 0127 868 00)
 2. លោក សេង សារី អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គម (Tel: 095 959 495)
 3. លោក ឡាង សេងហ៊ង អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការICCO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា(Tel: 077 777 949)
 4. លោកស្រី ប៊ុន ស៊ាង ម្ចាស់ផ្សារភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ (Tel: 070 53 11 53)

ប្រធានបទ “ការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា”

ប្រធានបទ “វិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. លោក អំ សំអាត ប្រធានផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូ
 2. លោក ឌីថេ ហូយ៉ា មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ពន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស (CENTRAL)
 3. លោក កៅ ពឿន អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃសមាគម IDEA

ប្រធានបទ “វិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់”

ប្រធានបទ “បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុក”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. ឯកឧតត្ដម ហ៊ូ វុទ្ធី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ (Tel: 012 911 695 )
 2. លោក ឌីថេ ហូយ៉ា មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ពន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស (CENTRAL)
 3. អ្នកស្រី ឆន សុគន្ធា ប្រធានផ្នែកស្រ្ដី និងកុមាររបស់សមាគមអាដហុក

ប្រធានបទ “បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុក”