ប្រធានបទ “ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិក”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិគណកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា(CCC)
  2. លោក ជួប សុខចំរើន នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការខាណា (Tel : 092 616 168)
  3. លោកបណ្ឌិត ចាន់ វិបុល អ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ( Tel )

ប្រធានបទ “ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិក”

 

ប្រធានបទ ” គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៦

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. លោក យឿង សុធារ៉ា  មន្រ្ដីច្បាប់ និងអង្កេតនៃអង្គការ Comfrel (Tel 🙂
  2. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )
  3. លោកបណ្ឌិត មាសនី   អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )

ប្រធានបទ ” គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ” 

ប្រធានបទ៖អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមក្នុងការបោះឆ្នោត

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈ លោក ទឹម ម៉ាឡៃ

លោក ប៉ា ងួនទៀង

ប្រធានបទ៖ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមក្នុងការបោះឆ្នោត

ប្រធានបទ៖ការធ្លាក់ចុះនូវតម្លៃនាំចេញសម្លៀកបំពាក់

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៩

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈលោក អន ណន

លោក អាត ធុន

ប្រធានបទ៖ការធ្លាក់ចុះនូវតម្លៃនាំចេញសម្លៀកបំពាក់

ប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តន៏អត្រាការប្រាក់១៨%

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧

ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តន៏អត្រាការប្រាក់១៨%

វាគ្មិនៈ លោក ជូរ ង៉ែត

យុង ប្បក្ស

ប្រធានបទ៖ ប្រសិទ្ធិភាពនៃការទប់ស្កាត់សេវាដឹកអ្នកដំណើរ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ ប្រសិទ្ធិភាពនៃការទប់ស្កាត់សេវាដឹកអ្នកដំណើរ

ប្រធានបទ៖ កាបដិសេធពីសមាសធាតុរបស់អនុប្រធានរបស់គណប្បក្ស​សងគ្រោះជាតិ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖កាបដិសេធពីសមាសធាតុរបស់ អនុប្រធានរបស់គណប្បក្សសងគ្រោះជាតិ

វាគ្មិនៈ     លោក ឡោម ប៊ុនហៃ

លោក សួន គឹមសាក

ប្រធានបទ៖ ការចូលរួមរបស់ស្រ្តីក្នុងវិស័យនយោបាយ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ ការចូលរួមរបស់ស្រ្តីក្នុងវិស័យនយោបាយ

 

ប្រធានបទ៖ ពិព័ណ៏ម្ហូបអាហារអាស៊ាន

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១

ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈ   លោក គុជ វិជា

លោក ដាញ់ រតនា