ប្រធានបទ “ស្ថានភាពជនអន្ដោប្រវេសន៍ នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក្នុងឆ្នាំ២០១៧”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. យុវជន មួង សូនី ប្រធានសមាគម សម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវន្ដខ្មែរ
 2. យុវជន វន់ ចាន់ឡូត សមាជិកក្រុមការងារ១០០រាត្រី

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពជនអន្ដោប្រវេសន៍ នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក្នុងឆ្នាំ២០១៧”

ប្រធានបទ «ស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន»

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនដែលនឹងចូលរួម៖

 1. លោក យឹម សេរីវឌ្ឍនៈ  មន្រ្ដីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ  (SC) (Tel : 092 553 778)
 2. លោក ប៉ាវ ស៊ីណា  ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ (Tel : 012 263 543)
 3. លោក  នួន វាសនា អ្នកស្រាវជ្រាវលើវិស័យការងារ  (Tel : 012 853 916)

ប្រធានបទ «ស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន»

ប្រធានបទ «ការឆ្លុះបញ្ជាំងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤»

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនដែលនឹងចូលរួម៖

 1. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ  (CCIM)
 2. លោក សួន ប៊ុនស័ក្តិ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មនៃអង្គការ-សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (CHRAC)
 3. លោកបណ្ឌិត  ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយ និងសង្គម

ប្រធានបទ «ការឆ្លុះបញ្ជាំងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤»

ប្រធានបទ៖ “ស្ថានភាពឃុំ/សង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. យុវជន គង់ រ៉ៃយ៉ា សមាជិកក្រុមការងារ១០០រាត្រី
 2. យុវជន វន់ ចាន់លូត សមាជិកក្រុមការងារ១០០រាត្រី
 3. យុវជន មួង សូនី ប្រធានសមាគម សម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវន្ដខ្មែរ

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពឃុំ/សង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

ប្រធានបទ៖វិធានការទប់ស្គាត់នូវលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នូវកម្ពុជា

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី ១២ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

កម្មវិធីតុមូល

វាគ្មិន៖ លោក សយ ជ័យ

លោក សេង សុផល

ប្រធានបទ៖វិធានការទប់ស្គាត់នូវលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នូវកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេរីភាពសារព័ត៍មាននៅកម្ពុជា

ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៥

ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖ ១/  លោកប៉ែន បូរាណា ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា

២/ លោកម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា និពន្ធនាយកាសែតខ្មែរថាមស៍

ប្រធានបទ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេរីភាពសារព័ត៍មាននៅកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេរីភាពសារព័ត៍មាននៅកម្ពុជា

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖ ១/  លោកប៉ែន បូរាណា ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា

២/ លោកម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា និពន្ធនាយកាសែតខ្មែរថាមស៍

ប្រធានបទ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេរីភាពសារព័ត៍មាននៅកម្ពុជា

 

 

ប្រធានបទ “ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិក”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិគណកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា(CCC)
 2. លោក ជួប សុខចំរើន នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការខាណា (Tel : 092 616 168)
 3. លោកបណ្ឌិត ចាន់ វិបុល អ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ( Tel )

ប្រធានបទ “ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិក”

 

ប្រធានបទ ” គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៦

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

 1. លោក យឿង សុធារ៉ា  មន្រ្ដីច្បាប់ និងអង្កេតនៃអង្គការ Comfrel (Tel 🙂
 2. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )
 3. លោកបណ្ឌិត មាសនី   អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )

ប្រធានបទ ” គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ”