ប្រធានបទ៖ តើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលក្មុងអប្បបរិមាវិស័យសំណង់មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ តើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលក្មុងអប្បបរិមាវិស័យសំណង់មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីបង្គាប់ជាសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីបង្គាប់ជាសាធារណៈ

 

សុវត្ថិភាពការងារ (២៤ សីហា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិកវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិកវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ ការស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅកម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតុកម្មរបស់កម្មករនិយោជិក

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០៤-០៥ រសៀល

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ​យល់ដឹងពី​ការ​ការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បី​លើក​​កម្ពស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​​​​ការងារកម្មករឲ្យ​ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធី​នេះ​សហការ​ផលិត​ដោយ​សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈ​មណ្ឌល​អាមេរិចកាំង​សំរាប់​សាមគ្គី​ភាព​ការ​ងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD ​          ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតុកម្មរបស់កម្មករនិយោជិក

សុវត្ថិភាពការងារ (២៤ កុម្ភៈ ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០៤-០៥ រសៀល

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ​យល់ដឹងពី​ការ​ការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បី​លើក​​កម្ពស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​​​​ការងារកម្មករឲ្យ​ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធី​នេះ​សហការ​ផលិត​ដោយ​សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈ​មណ្ឌល​អាមេរិចកាំង​សំរាប់​សាមគ្គី​ភាព​ការ​ងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD ​          ACILSlogo-1

គ្រោះថ្នាក់ការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ពីបេទ្បាជាត់របបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ (ប.ស.ស)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០៤-០៥ រសៀល

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ​យល់ដឹងពី​ការ​ការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បី​លើក​​កម្ពស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​​​​ការងារកម្មករឲ្យ​ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធី​នេះ​សហការ​ផលិត​ដោយ​សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈ​មណ្ឌល​អាមេរិចកាំង​សំរាប់​សាមគ្គី​ភាព​ការ​ងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

 

VOD ​          ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ គ្រោះថ្នាក់ការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ពីបេទ្បាជាត់របបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ (ប.ស.ស)

បញ្ហាប្រឈម​របស់​អ្នក​ប្រកប​របរ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រ​ព័ន្ធ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៣
ម៉ោងផ្សាយ: ០៤-០៥ រសៀល

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ​យល់ដឹងពី​ការ​ការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បី​លើក​​កម្ពស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​​​​ការងារកម្មករឲ្យ​ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធី​នេះ​សហការ​ផលិត​ដោយ​សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈ​មណ្ឌល​អាមេរិចកាំង​សំរាប់​សាមគ្គី​ភាព​ការ​ងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

 

VOD ​          ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាប្រឈម​របស់​អ្នក​ប្រកប​របរ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រ​ព័ន្ធ

វាគ្មិន៖

១.    លោក ឃុន ថារ៉ូ មន្ត្រីកម្មវិធីរបស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អាមេរិកកាំង​សម្រាប់​សាមគ្គីភាព​ការ​ងារ​​អន្តរ​ជាតិ ហៅ​កាត់​​ថា ACILS

២.    លោក វន់ ពៅ ប្រធាន​សមា​គម​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ឯករាជ្យ​​​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រ​ព័ន្ធ​