ប្រធានបទ៖ ប័ណ្ណក្រីក្រ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/ លោក កឹក យី ជាមេឃុំ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

២/ អ្នកស្រី កឺម ស៊ុនណារី ជាប្រធានក្រុមប្រិក្សា ឃុំអណ្តូងពោធ៍ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ ប័ណ្ណក្រីក្រ

 

ប្រធានបទ៖ រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/លោក ហេង គឹមហុង ជាមន្រ្តីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិ៍ និងសន្តិភាព

ប្រធានបទ៖ រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់

ប្រធានបទ៖ សេវាមណ្ឌសុខភាព

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/លោក ពេជ្រ ច័ន្ទដារ៉ា ប្រធានមណ្ឌសុខភា ឃុំអង្គប្រស្រែ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (កំពុងភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ សេវាមណ្ឌសុខភាព

 

ប្រធានបទ៖ តើអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើពេទ្យឯកជន?

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/លោក ស៊ន ជ័យ ជានាយកប្រតិបត្តិ នៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ តើអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើពេទ្យឯកជន?

ប្រធានបទ៖ ហេតុអ្វីមិនអាចជិះម៉ូតូព្យួរសេរ៉ូម

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិនៈ (ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ)

1/លោក ហុក នឿន ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឃុំ ដូង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាវៀង

ប្រធានបទ៖ ហេតុអ្វីមិនអាចជិះម៉ូតូព្យួរសេរ៉ូម

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រមរណភាព

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រមរណភាព

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

ប្រធានបទ៖ ’ ក១’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖ 

១-លោក តឹក យី មេឃុំ ដូង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង

២- លោក យង់ គឹម អេង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព

ប្រធានបទ៖ ’ សេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖ 

១-លោក ឌុច សុគន្ធ ប្រធានការិយាល័យច្បាប់នៃនាយគ្គដ្ឋានអត្រានុគោលដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ

ប្រធានបទសេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’