ប្រធានបទ៖ សំបុត្រមរណភាព

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រមរណភាព

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រធានបទ៖ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

ប្រធានបទ៖ ’ ក១’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖ 

១-លោក តឹក យី មេឃុំ ដូង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង

២- លោក យង់ គឹម អេង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព

ប្រធានបទ៖ ’ សេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖ 

១-លោក ឌុច សុគន្ធ ប្រធានការិយាល័យច្បាប់នៃនាយគ្គដ្ឋានអត្រានុគោលដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ

ប្រធានបទសេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និង គ ជ អ ប’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

  ១-ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត័មាននៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ ជ អ ប) 

២- លោក ធី ទ្រី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យពីការអភិវឌ្ឍ(ODC)

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និង គ ជ អ ប’ 

 

ប្រធានបទ៖ និយាយអំពី (គ.ជ.អ.ប)

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

1/ លោក ជេដ្ឋ គឹមជុង អ.អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងពត៌មាន០១២ ៧៥៨៥២០នៃគណៈកម្មការធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រធានបទ៖ និយាយអំពី (គ.ជ.អ.ប)

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-លោក ធី ទ្រី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន 095 922 216

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ប្រធានបទ៖ ’SPIDER’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-អ្នកស្រី ជា ជ័យសូវណ្ណា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវីធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្តារកម្ពុជា 010952076

ប្រធានបទ’SPIDER’

ប្រធានបទ៖’សេវាឃុំ-សង្កាត់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-លោក យ៉ង់ គឹមអេង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និង សន្តិភាព 016/090 82 82 11 (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ)

២-អ្នកស្រី នួន សុភី ចៅសង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងពោធិសាត់ ខេត្តពោធិសាត់ 097 78 39 389 (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ ’សេវាឃុំ-សង្កាត់’