ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-លោក ធី ទ្រី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន 095 922 216

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ប្រធានបទ៖ ’SPIDER’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-អ្នកស្រី ជា ជ័យសូវណ្ណា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវីធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្តារកម្ពុជា 010952076

ប្រធានបទ’SPIDER’

ប្រធានបទ៖’សេវាឃុំ-សង្កាត់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-លោក យ៉ង់ គឹមអេង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និង សន្តិភាព 016/090 82 82 11 (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ)

២-អ្នកស្រី នួន សុភី ចៅសង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងពោធិសាត់ ខេត្តពោធិសាត់ 097 78 39 389 (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ ’សេវាឃុំ-សង្កាត់’

ប្រធានបទ ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិឃុំ-សង្កាត់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រធានបទ ទ្រព្យសម្បត្តិឃុំ-សង្កាត់

ប្រធាន៖ លិខិតឆ្លងដែន

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ប្រធាន៖ លិខិតឆ្លងដែន

ប្រធានបទ៖ ការរៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-ល.ឡូវ វ៉ានិថេង ចៅសង្កាត់ព្រែកថ្មី ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ  (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ០១២ ២៣៣ ៣៧៧)

២-ក. ស៊ឺន ច័ន្ទពៅរ៉ូហ្សិត ចៅសង្កាត់អូចា ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ០១២ ២១ ៣៧ ៧០)

ប្រធានបទការរៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់

ប្រធានបទ៖ ’ ការរៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង១១:០០ដល់ម៉ោ១២:០០ថ្ងៃត្រង់)                                                   គោលបំណងប្រធានបទៈ-បង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពរបស់ឃុំ-សង្កាត់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ2017

វាគ្មិន៖  ១-ល.បណ្ដិត សាម អ៊ិម អគ្គលេខាធិការគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន  012 551 886

២-ក. ជា សុគន្ធានី អគ្គលេខាធិការចលនាស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ 089 444 438

ប្រធានបទ៖ ’ ការរៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់’