ការតស៊ូរបស់សហគមន៍ ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពដីធ្លី

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ការតស៊ូរបស់សហគមន៍ ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពដីធ្លី

ភ្ញៀវចូលរួម៖

  1. លោក ស៊ីម វិរៈ តំណាងសហគមន៍ទួលសង្កែអេ (A)
  2. លោកស្រី ខៀវ ចិន្តា តំណាងសហគមន៍បឹងឈូក
  3. លោក ឯម ខេមរា ប្រធានគម្រោងសហគមន៍នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត

«សកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ដីធ្លី»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃស្រុក ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ សកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ដីធ្លី

ភ្ញៀវចូលរួម៖

  1. លោកស្រី នី សន្តោស តំណាងសហគមន៍ភូម២៣
  2. លោកស្រី អ៊ុំ សុភី តំណាងសហគមន៍ឡពាង

 

 

 

ការអភិវឌ្ឍទីតាំងចំណតសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ការអភិវឌ្ឍទីតាំងចំណតសាធារណៈ

របាយការណ៍ផែនទីចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់សំទ្បេងទីក្រុង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ របាយការណ៍ផែនទីចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់សំទ្បេងទីក្រុង

វាគ្មិន៖

  1. លោក អែល អាត អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសំទ្បេងទីក្រុង

ការលុបបឹងនិងផលប៉ះពាល់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​​​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច​

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ​ការលុបបឹងនិងផលប៉ះពាល់

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ី សារ៉ុម នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធាងត្នោត
  2. អ្នកស្រី បូវ សោភា តំណាងសហគមន៍បឹងកក់

របាំងចែកផ្លូវ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​​​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច​

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ​របាំងចែកផ្លូវ

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ា ចរិយា នាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
  2. លោក សូស វាសនា អ្នករត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍