ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ

ផលប៉ះពាល់អាបេស្តូស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់អាបេស្តូស

កម្មករសំណង់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ កម្មករសំណង់

បញ្ឈប់បុគ្គលិក

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ បញ្ឈប់បុគ្គលិក

ចលនារបស់យុវជនក្នុងសង្គមនិងសហជីព

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ចលនារបស់យុវជនក្នុងសង្គមនិងសហជីព

សេរីភាពសហជីបធៀបនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ សេរីភាពសហជីបធៀបនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ

ប្រាក់ឈ្នូលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្ម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ប្រាក់ឈ្នូលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្ម

ការផ្អាកឈប់ប្រើប្រាស់សេវាទ្បានក្រុងកាពីតូល

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការផ្អាកឈប់ប្រើប្រាស់សេវាទ្បានក្រុងកាពីតូល

តើអ្វីទៅជាដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ តើអ្វីទៅជាដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ?