កម្មវិធីទេពកោសល្យយុវជន

ការចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ និងថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ១០-១១ថ្ងៃត្រង់

ថ្ងៃព្រហ ទី២៨ ឆ្នាំ២០១៧

គោលបំណងកម្មវិធីនេះជជែក ចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មី និងភាពបិុនប្រសព របស់យុវជន។

កម្មវិធីទេពកោសល្យយុវជន

ការចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ និងថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ១០-១១ថ្ងៃត្រង់

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ឆ្នាំ២០១៧

គោលបំណងកម្មវិធីនេះជជែក ចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មី និងភាពបិុនប្រសព របស់យុវជន។