ទំនាក់ទំនង

[contact_form]

Address: #14A, St. 392, Boeung Keng Kong I, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23 726 842
Fax: 855-23 726 845

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

Phnom Penh: 060 700 700 / 092-500-080 / 017-300-337 / 070 292 079
Siem Reap: 092-902-007

 

Sarika FM Address

Sarika FM Address