ទំនាក់ទំនង

Address: #14A, St. 392, Boeung Keng Kong I, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855-23 726 842
Fax: 855-23 726 845

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

Phnom Penh: 092-500-080 | 011-855-722 | 092-902-007
Siem Reap: 092-605-070

 

Sarika FM Address

Sarika FM Address