តំបន់គ្របដណ្តប់

វិសាលភាព៖

វិទ្យុសារិកាគ្របដណ្តប់បាន១៤ខេត្តរាជធានី ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលអាចផ្សព្វផ្សាយលឺដល់ ៦០%នៃប្រជាជនសរុបលើផ្ទៃប្រទេស។

 

ការផ្សាយវិទ្យុសារិកាមាននៅ

  • រាជធានីភ្នំពេញ (FM 106.5, FM 106.7)ជាមួយនឹងកំលាំងការផ្សាយ10KW។វិទ្យុសារិកាអាចផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់ខេត្ត មួយចំនួន រួមមាន៖ រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្តាល, ខេត្តកំពត, ខេត្តតាកែវ, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តកំពង់ចាម, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, ខេត្តពោធិ៍សាត់, ខេត្តព្រៃវែង, និងខេត្តស្វាយរៀង។
  • ខេត្តសៀមរាប (FM 91.25)
  • ខេត្តបាត់ដំបង (FM 91.25)
  • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (FM 101)

coverage-area-and-partners-by-june-2016