ស្តាប់វិទ្យុតាមអ៊ីនធឺណេត

Phnom Penh: Sarika FM 106.5

Siem Reap: FM 91.25

Battambang: FM 91.25

Banteay Meanchey: FM 101