វេទិកាផ្លាស់​ប្តូរ​​ព័ត៌មាន​រវាង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​បឹងទូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី​​១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​​​២០១២
ម៉ោងផ្សាយ: ០៥:០០-០៦:០០ ល្ងាច

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ពង្រីក​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​​ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​​តួនាទី និង​​ការ​​ទទួល​​ខុស​​​ត្រូវ​របស់​​​​មន្រ្តី​សាធារណៈ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន និងបង្កើនការចូលរួមរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាក់​ទង​នឹង​​ការផ្តល់សេវា​សាធារណៈ​​ នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​។​

 

VOD ​                     asia-foundation

ប្រធានបទ៖ វេទិកាផ្លាស់​ប្តូរ​​ព័ត៌មាន​រវាង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​បឹងទូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

១. លោក ទូច ធាង មេឃុំបឹងទូក

២. លោក សេង ចាន់ថន ជំទប់ទីមួយ

៣. លោក ប៉ូង កង ប្រធាន​ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល​ឃុំបឹង​ទូក និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំចំនួន ៧១នាក់ ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ៣០នាក់

ស្ថាន​ភាព​សេវា​សាធារណៈរបស់​ឃុំ​បឹង​ទូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី​​០៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​​​២០១២
ម៉ោងផ្សាយ: ០៥:០០-០៦:០០ ល្ងាច

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ពង្រីក​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​​ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​​តួនាទី និង​​ការ​​ទទួល​​ខុស​​​ត្រូវ​របស់​​​​មន្រ្តី​សាធារណៈ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន និងបង្កើនការចូលរួមរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាក់​ទង​នឹង​​ការផ្តល់សេវា​សាធារណៈ​​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​។​

 

VOD ​                     asia-foundation

ប្រធានបទ៖ ស្ថាន​ភាព​សេវា​សាធារណៈរបស់​ឃុំ​បឹង​ទូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

១. លោកសេង ចាន់ថន ជំទប់ទីមួយឃុំបឹងទូក