កម្មវិធី​សុវត្ថិភាពការងារ

safework

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ (សប្តាហ៍ទី៤នៃខែនីមួយៗ)
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង០៤-០៥រសៀល

 

កម្មវិធីសុវត្ថិភាពការងារ៖ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះ សហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (SC) ។

 

VOD            ACILSlogo-1