កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ

Clean Road

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

 

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកាដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia