កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥!

ផ្សាយផ្ទាល់

  • ថ្ងៃផ្សាយ៖ ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទីមួយនិងទីបី
  • ម៉ោងផ្សាយ៖ ភ្នំពេញ និង សៀមរាប ម៉ោង១១ ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

 

ផ្សាយឡើងវិញ៖

  • វិទ្យុសារិកា FM១០៦.៥ភ្នំពេញ ថ្ងៃសៅរ៍ សប្តាហ៍ទីពីរនិងទីបួន ម៉ោង៩ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក
  • វិទ្យុFM៩១.២៥សៀមរាប ថ្ងៃអាទិត្យ សប្តាហ៍ទីពីរនិងទីបួន ម៉ោង២ដល់ម៉ោង៣រសៀល
  • វិទ្យុជាតិFM៨៩.៥ខេត្តរតនគិរី សប្តាហ៍ទីមួយ ទីពីរ ទីបី និងទីបួន ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង១១ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

 

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥! សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ។