កម្មវីធីតោះយើង

Let's GO

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ ព្រឹក

 

កម្មវីធីតោះយើង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ និងការបោះឆ្នោត តាមរយៈការជជែកតាមវិទ្យុ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។