កម្មវិធីសំឡេងសហភាពការងារកម្ពុជា

workvoice

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ព្រឹក

កម្មវិធីសំឡេងសហភាពការងារកម្ពុជា៖ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករព្រមទាំងដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះ សហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង សហភាពការងារកម្ពុជា (CLC)។